Balance

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en balance?

I en balance opgøres en virksomheds aktiver og passiver og formålet er at få et overblik over værdien af både aktiver og passiver.

En balance skal indgå i et årsregnskab. Balancen opdeles i aktiver og passiver, hvor aktiver er poster som anlægsaktiver, varebeholdning, debitorer mm. Passiver indeholder poster som egenkapital, hensatte forpligtelser, lang- og kortfristet gæld.

Aktiver og passiver skal altid balancere og dermed stemme overens. Med en balance får virksomheden et overblik over dens værdier, samt hvordan værdierne er finansieret.

En balance viser forholdet mellem dine aktiver, passiver og egenkapital. Denne ligning, også kendt som balanceopgørelsen, er som følger:

Aktiver = Passiver + Egenkapital

Her er, hvad hver af disse komponenter repræsenterer:

  1. Aktiver: Aktiver er alt, hvad din virksomhed ejer eller har rettigheder til, og som har en økonomisk værdi. Dette kan omfatte kontanter, inventar, ejendom, udstyr, investeringer og debitorer, dvs. beløb, som dine kunder skylder dig.

  2. Passiver: Passiver repræsenterer de økonomiske forpligtelser, din virksomhed har over for eksterne parter. Dette inkluderer gæld, kreditorer (dvs. hvad du skylder dine leverandører), lån og eventuelle ubetalte regninger.

  3. Egenkapital: Egenkapitalen er forskellen mellem dine aktiver og passiver og repræsenterer den reelle værdi af din virksomhed for ejeren eller aktionærerne. Det er også kendt som virksomhedens nettoværdi.

Jf. §23 i Årsregnskabsloven så skal en balance opstilles i et skema. Yderligere kan den opstilles på to forskellige måder. Enten som kontoform hvor egenkapital fremgår som det første eller beretningsform, hvor egenkapitalen kommer til sidst.

En balance er afgørende af flere årsager:

  • Finansiel overvågning: Den giver dig en øjeblikkelig snapshot af, hvordan din virksomheds økonomi ser ud på et givet tidspunkt. Dette hjælper dig med at træffe informerede beslutninger og identificere eventuelle uregelmæssigheder.

  • Beslutningstagning: En balance hjælper dig med at evaluere din virksomheds økonomiske position, vurdere dens evne til at møde kortsigtede og langsigtet forpligtelser og træffe strategiske beslutninger baseret på disse oplysninger.

  • Investorer og långivere: Potentielle investorer og långivere vil ofte kigge på din balance for at vurdere virksomhedens økonomiske sundhed, stabilitet og evne til at generere overskud.

  • Skat og lovgivning: Balancen er også vigtig for at opfylde regnskabsmæssige krav og skatterapportering.

Har du spørgsmål kan du række ud til vores coaches på området.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.