Afskrivning

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en afskrivning?

Afskrivning er en regnskabsmæssig proces, hvor værdien af et aktiv nedskrives over dets forventede levetid. Det er en måde at fordele omkostningerne ved et aktiv over dets brugstid, det hjælper virksomheder med at matche indtægterne med de omkostninger, der er forbundet med at generere dem. Afskrivning bruges til at afspejle værdiforringelsen af et aktiv over tid og hjælper med at opretholde en mere nøjagtig fremstilling af virksomhedens økonomiske resultater.

Bliv medlem

Hvad er afskrivning? Værdien af et aktiv nedskrives

Der er tre forskellige typer af afskrivninger 

Materielle afskrivninger:  

Dette omfatter fysiske aktiver, såsom bygninger, maskiner, inventar og køretøjer, der bruges i virksomheden. Disse aktiver slides gradvist ned over tid, og deres værdi reduceres som følge heraf. Materielle afskrivninger beregnes normalt ved hjælp af metoder som lineær afskrivning eller degressiv afskrivning, hvor værdien af aktivet reduceres i faste beløb hvert år eller i en procentvis andel af den oprindelige værdi. 

Immaterielle afskrivninger:  

Dette omfatter ikke-fysiske aktiver, såsom goodwill, varemærker, patenter og licenser, der repræsenterer virksomhedens immaterielle værdi. Immaterielle aktiver har også en begrænset levetid, og deres værdi falder over tid på grund af faktorer som teknologiske ændringer eller konkurrence. Immaterielle afskrivninger kan beregnes på samme måde som materielle afskrivninger ved hjælp af forskellige metoder. 

Finansielle afskrivninger:  

Denne type afskrivning er specifik for finansielle instrumenter, såsom obligationer eller lån. Når et lån eller en obligation udstedes, kan forskellen mellem den oprindelige værdi og den nominelle værdi blive afskrevet over tid. Finansielle afskrivninger kan have indvirkning på en iværksætters resultatopgørelse og balance. 

Fordele ved afskrivning for iværksættere

Udnyttelse af afskrivning kan give flere fordele for virksomheder, herunder: 

Reducerede skattebetalinger: 

Afskrivning hjælper virksomheder med at reducere deres skattepligtige indkomst. Ved at fordele omkostningerne ved aktiver over deres levetid kan afskrivning resultere i lavere skattebetaling. Dette vil frigøre kapital, som virksomheden kan anvende til andre formål som vækst, investeringer eller drifts udvidelser. 

Øget likviditet: 

Afskrivning kan medvirke til at øge virksomhedens likviditet. Ved at reducere skattebetalingerne frigøres afskrivning midler, som ellers ville være bundet i skatter. Disse likvide midler kan bruges til at finansiere daglige operationer, investeringer eller betale gæld. 

Mulighed for at investere i ny teknologi: 

Ved at udnytte afskrivninger kan virksomhederne drage fordel af muligheden for at investere i ny teknologi eller udskifte forældet udstyr. Ved at afskrive de nye aktiver over deres levetid kan virksomheden sprede omkostningerne og undgå store udskiftningsomkostninger på én gang. Dette kan bidrage til at forbedre effektiviteten, produktiviteten og konkurrenceevnen. 

Forbedret virksomhedens balance: 

Afskrivning påvirker virksomhedens balance ved at nedskrive værdien af aktiverne over tid. Dette afspejler mere nøjagtigt den faktiske værdi af aktiverne på et givet tidspunkt. Ved at opretholde en opdateret og nøjagtig balance kan virksomheden bedre vurdere sin finansielle sundhed, lånekapacitet og investeringsmuligheder. 

Styrket investerings grundlag: 

Afskrivning kan give virksomheder et stærkere investeringsgrundlag. Når afskrivningen reducerer skattebetalingen, frigøres der midler, som kan bruges til at finansiere nye projekter, udvidelser eller innovation. Dette kan bidrage til virksomhedens vækst og konkurrencedygtighed på lang sigt. 

Beregning af afskrivninger 

Afskrivninger beregnes ved at tage hensyn til aktivets oprindelige kostpris, dets forventede levetid og en passende afskrivningsmetode. Valget af den mest hensigtsmæssige afskrivningsmetode afhænger af forskellige faktorer som aktivets karakteristika, brugsperiode og skattemæssige regler. Her er tre almindelige afskrivningsmetoder og tips til at implementere afskrivning i virksomhedens økonomi: 

Den lineære afskrivningsmetode: 

Denne metode er den mest enkle og anvendte metode til afskrivning. Den lineære afskrivningsmetode fordeles omkostningerne jævnt over aktivets levetid. Beregningen af årlig afskrivning udføres ved at dividere aktivets oprindelige kostpris med dets forventede levetid. 

For eksempel, hvis en virksomhed køber en maskine til 100.000 kr. med en forventet levetid på 10 år, vil den årlige afskrivning være 10.000 kr. (100.000 kr. / 10 år). Denne metode er velegnet til aktiver, der slides jævnt over tid.

Saldometoden til afskrivning:

Denne metode, også kendt som den degressive afskrivningsmetode, indebærer, at en større del af aktivets værdi afskrives i de tidlige år af dets levetid. Årlig afskrivning beregnes ved at anvende en procentvis andel på aktivets restværdi. For eksempel kan en virksomhed anvende en 20% sats til en maskine, der har en restværdi på 10.000 kr. Hvis maskinens restværdi efter det første år er 80.000 kr., vil den årlige afskrivning være 16.000 kr. (80.000 kr. x 20%). Saldometoden til afskrivning er velegnet til aktiver, der slides hurtigere i begyndelsen af deres levetid. 

Straksafskrivning: 

Straksafskrivning, også kendt som øjeblikkelig afskrivning eller fuld afskrivning, tillader virksomheder at afskrive hele omkostningen ved aktivet i det år, det anskaffes. Dette giver virksomhederne mulighed for at opnå en øjeblikkelig skattefordel. Straksafskrivning er normalt begrænset til visse aktiver eller omstændigheder som incitamenter for investeringer eller forskning og udvikling. Reglerne for straksafskrivning kan variere afhængigt af land og lovgivning. 

Skattemæssige regler og krav for afskrivninger

I Danmark er afskrivninger reguleret af skatteloven og følger bestemte regler og krav. Her er nogle af de vigtigste skattemæssige regler og krav i forbindelse med afskrivning i Danmark: 

Aktiver og afskrivningsgrundlag: 

For at aktivet kan afskrives, skal det være anskaffet til brug i virksomheden og have en forventet levetid på mere end ét år. Aktiver som bygninger, maskiner, inventar, køretøjer og immaterielle aktiver kan normalt afskrives. 

Afskrivningsmetode: 

Virksomheder i Danmark kan normalt vælge mellem lineær afskrivning og degressiv afskrivning. Den lineære afskrivningsmetode er den mest almindelige og jævnt fordeler omkostningerne over aktivets levetid. Den degressive afskrivningsmetode er også tilladt, hvor en fast procentdel af aktivets restværdi afskrives hvert år. 

Afskrivningsperioder: 

Skatteloven fastsætter specifikke afskrivningsperioder for forskellige aktiver. Disse perioder angiver, hvor længe afskrivningerne kan foretages. For eksempel er afskrivningsperioden for erhvervsejendomme normalt 25 år, mens det for biler kan være kortere afhængigt af bilens anskaffelsespris og CO2-udledning. 

Ophørsbeskatning:

Hvis en virksomhed ophører eller afhænger et aktiv, før afskrivningsperioden er udløbet, kan der være regler om ophørsbeskatning. Dette indebærer, at virksomheden skal beskattes af den ikke-afskrevne del af aktivets værdi på ophørstidspunktet. 

Dokumentation og regnskabsføring: 

Virksomheder er forpligtet til at opretholde nøjagtige dokumenter og regnskaber for at dokumentere afskrivninger. Dette inkluderer registrering af anskaffelsesprisen, afskrivningsmetode, afskrivningsperiode og eventuelle justeringer af aktivets værdi. 

Årsrapport og skattemæssig rapportering: 

Virksomheder skal rapportere afskrivninger i deres årsrapport og indberette dem i deres skatteopgørelse. Afskrivninger påvirker virksomhedens resultatopgørelse, balance og skattepligtige indkomst.

Få hjælp til afskrivninger hos Startup Central

Som iværksætter er det afgørende at have styr på dine økonomiske afskrivninger. Men det kan være en kompleks opgave at navigere gennem regler og retningslinjer. Derfor er vi hos Startup Central klar til at give dig den nødvendige støtte og vejledning.

Med vores unikke abonnementspakke får du adgang til et væld af fordele, der vil hjælpe dig med at håndtere dine spørgsmål angående afskrivninger. Vores erfarne coaches vil guide dig gennem processen og sikre, at du maksimerer dine afskrivninger, samtidig med at du overholder alle gældende regler.

Du vil også få adgang til vores udvalg af skabeloner og partneraftaler, der er skræddersyet til iværksættere som dig. Disse værdifulde ressourcer vil spare dig for tid og besvær. På den måde kan du fokusere på at udvikle din virksomhed.

Men det stopper ikke der! Hos Startup Central tror vi på vigtigheden af et stærkt netværk. Derfor tilbyder vi også muligheden for at blive en del af vores online iværksætternetværk, hvor du kan møde andre inspirerende iværksættere og udveksle erfaringer.

Så hvis du ønsker at lette byrden af afskrivninger og få den nødvendige hjælp til at optimere dine økonomiske processer, er Startup Central din ultimative partner. Du kan læse om vores tre forskellige abonnementer tilmelde dig til præcis den løsning, der passer til dig og din virksomhed. 

 

Bliv medlem