Privatlivspolitik

Blue Header

STARTUP CENTRAL ApS’ PRIVATLIVSPOLITIK

Startup Central ApS respekterer dit privatliv. Vi beskriver her vores privatlivspolitik og hvordan vi beskytter dine rettigheder, sikrer og anvender dine personoplysninger. Startup Central ApS er et dansk selskab og leverer en netværksplatform og servicefordele gennem abonnementer. 
Hovedkontoret er placeret i Horsens, Danmark og er underlagt den europæiske persondatalovgivning, herunder GDPR den generelle databeskyttelsesforordning. 

Alle større beslutninger i Startup Central ApS vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træffes på direktions- og bestyrelsesniveau under tilsyn af den databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer). 

Indledning

Vi, hos Startup Central ApS, tager beskyttelsen af persondata alvorligt og har som målsætning at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for medlemmer, coaches og partnere.  Startup Central ApS har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved, hvordan Startup Central ApS behandler de personoplysninger der indsamles. 
Startup Central ApS foretager løbende risikovurderinger i forbindelse med udvekslingen af persondata og om denne udveksling kan påvirke dine grundrettigheder. Startup Central ApS foretager konsekvensanalyser i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for Startup Central ApS at behandle personfølsomme oplysninger om dig, inden de pågældende data behandles. 

Hvornår og hvilke af dine data indsamles?

Startup Central ApS indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder om det og du har accepteret det. Formålet med indsamlingen af data er, for at kunne opfylde den/de aftale(r) Startup Central ApS er en del af og/eller for at kunne besvare din henvendelse til Startup Central ApS ApS og/eller coaches og partnere. Startup Central ApS indsamler almindelige persondata, hvilket omfatter bl.a. navn, mailadresse og telefonnummer.  
I forbindelse med stillingsbesættelse indhentes persondata og referencer.

Eksempler på anvendelse af registreret persondata:

  • Administrative formål (medlemsregistrering, tjenester) 
  • Behandling af ordre, fakturering, aftaler og betalinger 
  • Opfyldelse af en aftale indgået med Startup Central ApS 
  • Til opfyldelse af en anmodning i relation til Startup Central ApS’ ydelser 
  • Stillingsbesættelse og praktikpladser 

Skulle der vise sig at være behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, medmindre samtykke ikke er nødvendigt. I så fald vil vi blot oplyse dig om sådanne formål. 

Hvad er relevant og nødvendigt persondata?

Startup Central ApS begrænser til enhver tid den persondata, der behandles om dig til det nødvendige og sikrer således, at der ikke behandles eller opbevares unødige persondata. Formålet med registreringen af den pågældende data afgør, hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles til enhver tid de nødvendige persondata for at kunne opfylde den/de aftale(r) indgået mellem dataansvarlig og databehandler. Startup Central ApS anvender og behandler alene de data, som er nødvendige for at kunne opfylde den/de aftale(r) og henstiller til, at der ikke fremsendes personoplysninger af følsom karakter til Startup Central ApS gennem Startup Central ApS’ tjenester/hjemmeside, herunder de af GDPR beskyttede informationer om race og etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs og filosofisk opfattelse, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk og biometrisk data, helbredsoplysninger eller seksualitet og seksuel orientering. 

Om det bliver nødvendigt i relation til den gældende lovgivning, kan der indsamles yderligere oplysninger. 

Kontrol, opdatering og sletning

Startup Central ApS sørger løbende for at kontrollere de registrerede persondata og opdaterer disse, når der sker ændringer heri. Du er som registreret, er til enhver tid forpligtet til at meddele os, såfremt der er sket ændringer i dine persondata, herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger og/eller kort- og betalingsoplysninger. Henvendelsen skal ske via kontaktoplysningen oplyst i denne privatlivspolitik. 
Vi har interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata. 

Startup Central ApS sørger for at slette persondata, der ikke længere er nødvendige eller relevante for de anførte formål i ovenstående afsnit. Startup Central ApS opbevarer som udgangspunkt oplysninger til bogføring op til 5 år tilbage i tiden, samt almindelige kontaktoplysninger op til 1 år efter aftalens udløb. 
Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Startup Central ApS ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Startup Central ApS kan opfylde indgåede aftale(r) eller anmodning(er). 

Samtykke & videregivelse

Startup Central ApS indhenter ikke særskilt dit samtykke for at kunne behandle og/eller opfylde den/de aftale(r) indgået med dig eller for at kunne besvare din henvendelse eller anmodning. I de tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de, i ovenstående afsnit, anvendte formål, vil du blive bedt om at samtykke herom, inden behandlingen påbegyndes. 

Startup Central ApS videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører, medmindre vi har samtykke hertil eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale indgået med dig. 

Startup Central ApS kan dog benytte sig af databehandler og kan i den anledning overgive dine relevante persondata hertil (se eksempel på databehandler aftaler). 
Startup Central ApS er berettiget til at videregive oplysninger til Startup Central ApS’ samarbejdspartnere, i det omfang du har anmodet herom, eksempelvis ved oprettelse af en brugerprofil hos en af Startup Central ApS’ samarbejdspartnere. 
Politiet og andre offentlige myndigheder kan kræve at Startup Central ApS udleverer dine persondata fra Startup Central ApS’ database/systemer. Startup Central ApS vil kun udlevere disse persondata ved en foreliggende retskendelse eller lignende, der måtte forpligte Startup Central ApS til at følge dette.

Sikkerhed & Cookies

Startup Central ApS har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med Startup Central ApS’ sikkerhedsforanstaltninger sikrer, at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse og/eller adgang.

Alt om Cookies på linket: Cookiepolitikken i Startup Central ApS 

Merger & Acquisitions

I forbindelse med fusioner eller virksomhedsovertagelser af Startup Central ApS, vil den overtagende enhed, samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, der forvaltes af Startup Central ApS. I et sådan tilfælde kan der være tale om dine persondata og Startup Central ApS vil i den forbindelse indgå en hemmeligholdelsesaftale med den/de eksterne parter.

Du har ret til:

- Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som Startup Central ApS har registreret omkring dig, herunder at få oplyst, hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra og hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor, samt hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

- Der er i visse tilfælde oplysninger, som Startup Central ApS ikke udleverer, eksempelvis hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

- Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte Startup Central ApS på en af følgende måder:

Mail på kontakt@startupcentral.dk
På telefon +45 29 29 01 13* 
Brev påSøndergade 43, 1. sal, 8700 Horsens 

- I tilfælde af at Startup Central ApS har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med, at de registrerede data ikke er korrekte eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes og de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om, de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter Startup Central ApS vil tage sig af sagen.

- Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata. I disse tilfælde kan du anmode Startup Central ApS om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledesgøre, såfremt du mener, at Startup Central ApS behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen. Startup Central ApS vurderer herefter om, der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

- Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor Startup Central ApS’ behandling af dine persondata, eller mod at Startup Central ApS videregiver dine data.

- I tilfælde af, at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte Startup Central ApS på de angivne kontaktoplysninger med angivelse af, hvilken behandling du gør indsigelse imod og hvorfor.

- Er din indsigelse berettiget, vil Startup Central ApS stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

- Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for Startup Central ApS eller de data, som Startup Central ApS har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en aftale med Startup Central ApS, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har Startup Central ApS ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

- Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og det er foreneligt med den indgåede aftale.

- I de tilfælde hvor Startup Central ApS skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

- Startup Central ApS bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

 

*Åbningstider: mandag til fredag mellem klokken 09.00 og 16.00. I, for Danmark gældende, helligdage har kontoret lukket. Ferielukket offentliggøres på vores hjemmeside og udvalgte sociale medier. 

DATABEHANDLERAFTALE

Databehandler:

Startup Central ApS
Søndergade 43, 1. sal
8700 Horsens
CVR.nr. 39319942

Kontakt:
kontakt@startupcentral.dk 

Ved brug af Startup Central ApS’ Platform, tilknyttede programmer og partnermoduler, vil den Dataansvarlige være ansvarlig for behandling af Personoplysninger i de førnævnte områder. Databehandleren vil behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
For at tilsikre at parterne lever op til sine forpligtelser under nationale databeskyttelsesregler samt EU’s forordning (EU) 2016/679 (GDPR), har parterne indgået denne databehandleraftale, som udgør instruksen fra dataansvarlig til databehandleren og dermed regulerer databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. Begge parter bekræfter at de har fuldmagt til at indgå og underskrive aftalen. 

Databehandleren behandler kun data i overensstemmelse med Startup Central ApS’ Privatlivspolitik.

Personoplysninger, Særlige Kategorier af Data (følsomme oplysninger), behandling, den registrerede, Databehandler, Dataansvarlig defineres som den gældende nationale persondatalovgivning. 

Regulering af behandlingen af personoplysninger på vegne af dataansvarlig gennem databehandleren, som påkrævet gennem EU forordningen af 25. maj 2018.

Startup Central ApS følger Datatilsynets vejledning for Data ansvarlige og Data behandlere.

Template på en databehandleraftale findes på følgende links:
Dansk: Ny skabelon skal hjælpe virksomheder og myndigheder med at blive klar til databeskyttelsesforordningen (datatilsynet.dk)

English: Skabelon til databehandleraftale nu også på engelsk (datatilsynet.dk)  
 

Sidst opdateret 27/01-2022