Brugerbetingelser

Blue Header

INDLEDNING

Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for Startup Central ApS’ levering af ydelser til brugerne på Platformen (hjemmeside, Facebook, LinkedIn, Instagram, Application), herunder offentlige institutioner og erhvervsdrivende, som har tegnet abonnement (”Abonnenterne”). Fysiske og juridiske personer med abonnement og egen log ind adgang til Platformen betegnes ”Slutbrugerne” og/eller ”den erhversdrivende”. Nærværende betingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle, der har adgang til Startup Central ApS’ Portal. Startup Central ApS er en Platform (B2B) for erhvervsdrivende, erhvervsfremmende institutioner og personer, grupper der ønsker at drive erhverv. Det er ikke et forbrugernetværk (B2C). 

FORMÅL

 1. Formålet med Platformen er at hjælpe Erhvervsdrivende og iværksættere med at opbygge/udvide deres erhvervsnetværk, udvikle/videreudvikle deres forretningsplan, finde relevante sparringspartnere og andre produkter/services til driften af deres virksomhed. 

YDELSERNES OMFANG

 1. Abonnenterne opnår i overensstemmelse med Betingelserne en adgang til at anvende Platformen og evt. tillægsydelser, der stilles til rådighed online som en service (”SaaS”). Tillægsydelserne leveres efter evt. særskilt betaling. Abonnenterne erhverver ikke ret til applikationen eller en kopi heraf og opnår ikke licens til at afvikle applikationen undtagen via Platformen. 
 2. Ydelserne som beskrevet nedenfor i punktet ’Beskrivelser af ydelser’, er alene tilgængelige for den erhvervsdrivende. 
 3. Gyldig adgang kan enten opnås ved: 1. abonnement tegnet af en institution/organisation/forening, som betaler for licenser og tilbyder denne ydelse til sine brugere/elever/medlemmer som Slutbruger, eller 2. abonnement tegnet af den enkelte Erhvervsdrivende/iværksætter som også er Slutbruger eller 3. abonnement tegnet af et kontorfælleskab som betaler for licenser og medlemmer/lejere er Slutbruger.  
 4. Abonnementet/licensen er personligt for Slutbrugeren og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte adgangen til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag log ind, herunder bl.a. kontakt oplysninger på medarbejdere, andre medlemmer, coaches, rabatkoder, URLs og skabeloner. 

BESKRIVELSE AF YDELSER 

 1. Platformen giver bl.a. adgang til Startup Lounge, mulighed for sparring med coaches og svar på generelle spørgsmål ved opstart af virksomhed (Q&A), abonnementsfordele gennem Startup Central ApS’ partneraftaler (Aktuelle liste er tilgængelig på www.startupcentral.dk). 
 2. Sparring med coaches er en del af den ydelse man abonnerer på. Med sparring forstår Startup Central ApS, hjælp (guidance) og støtte som forventet af en mentor/coach. Hvis der opstår behov for udførelse af direkte arbejde/opgaver, kan der uden samtykke fra Startup Central ApS, indgås en økonomisk aftale herom, mellem Slutbruger og coachen. Formålet med coaching er ikke at indgå forretningsaftaler. 
 3. Ved brug af og aktivering af partneraftaler gennem Startup Central ApS accepterer du samtidig at forblive medlem af Startup Central ApS i den periode, som partneraftalerne er aktive. Ved udmeldelse af Startup Central ApS vil partneraftalerne også ophøre. Eventuelle omkostninger forbundet hermed kan ikke belastes Startup Central ApS. Aktuelle partneraftaler kan findes på vores hjemmeside www.startupcentral.dk  
 4. Skulle der fortages ændringer, der påvirker din medlemskab/ydelse, vil du inden for rimelig tid blive informeret pr. e-mail så længe medlemskab haves. 

KOMMUNIKATION

 1. Slutbrugerne af Platformen kan frit kommunikere via Platformen med coaches, som er tilgængelige på Platformen for Slutbrugeren. 
 2. Slutbrugeren vil ved tilmelding blive tilmeldt en mailliste, der kun vil blive brugt til at udsende kritisk information vedr. den købte ydelse (f.eks. ændring af priser mv.). 
 3. Ved uoverensstemmelser mellem Slutbruger og coach, forbeholder Startup Central ApS sig retten til at bilægge stridigheden ved bl.a. at have adgang til korrespondancen og logs i de dele af platformen som er ejet af Startup Central ApS. For yderligere information henvises til Databehandleraftalen. 

YDELSERNES BEGRÆSNINGER 

 1. Hvis Abonnenten er en institution, kan Abonnenten give én slutbrugeradgang til én aktiv studerende/elev i institutionen, i forhold til aftalte licenser. 
 2. Slutbrugernes brugerprofil og log ind er personlig for Slutbrugerne. Abonnenterne og Slutbrugerne må desuden ikke kopiere, distribuere, offentliggøre, leje, tildele, lease, låne, sælge, underlicensere eller på anden måde overlade adgangen til Platformen til tredjepart, herunder ved at overgive log ind information til tredjepart. 

PRISER OG BETALING 

 1. Priser for abonnement, abonnementsperiode og øvrige ydelser fremgår af Startup Central ApS’ hjemmeside, www.startupcentral.dk   
 2. Abonnementstjenesten har en opsigelsesperiode som er lig med bindingsperiode (Se afsnit om partneraftaler for undtagelser i forbindelse med partneraftaler). Opsigelsesperioden er ikke en bindingsperiode. 
 3. Betalingen af en ydelse/tjeneste er det samme, som en accept af en bindende aftale mellem Startup Central ApS og den erhvervsdrivende i den enkelte aftale. 
 4. Der kan forekomme specielle tilbud og kampagnepriser på de forskellige sociale medier, hvor Startup Central ApS har en tilstedeværelse og vil kun være gyldig i den periode, der fremgår af specialaftalen eller den specifikke kampagne og kun gældende for ikke-medlemmer. 
 5. Gældende/vejledende priser vil til hver en tid fremgå af prisoversigten på www.startupcentral.dk Priserne er angivet eksklusive moms, og i danske kroner (DKK). 
  Fejl på Platformen (siden med prisoversigten) vil ikke kunne føre til gratis eller reducerede priser grundet fejlen. Et medlemskab hos Startup Central vil ikke være gratis. Vi hæfter derfor ikke for tastefejl lavet i forbindelse med opdateringer/vedligeholdelse af siden med prisoversigt. 
 6. Første betalingsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt. Hver abonnementsperiode faktureres forud. 
 7. Betaling sker ved godkendt betalingskort på Platformen eller ved faktura, som angivet på Platformen. Ved betaling med betalingskort er det Abonnentens/Slutbrugerens ansvar, rettidigt at opdatere oplysninger for kortet, herunder gyldighed. Ved misvedligeholdelse kan der opstå ekstra omkostninger, som vil belaste debitoren. 
 8. Ved betaling med betalingskort/Dankort trækkes pengene inden for 1-3 bankdage. Ved betaling med kreditkort (se egen kortudbyder). 
  Dataene som oplyses i forbindelse med betalingen, er krypterede og det er derfor kun Startup Central ApS’ betalingsudbyder, som kan se dem. 
 9. Abonnementet er løbende og fornyes automatisk. Opsigelse skal ske i henhold til afsnittet ’Ikrafttræden og opsigelse’. 
 10. Ved manglende betaling/restance tilfalder gebyrer i forbindelse med rykkere og inkasso, samt procesrenten, debitoren. 

FORTRYDELSESRET

 1. Ved betaling af en ydelse/tjeneste hos Startup Central ApS og den dermed forbundne aktivering, er der i henhold til aftale- og købeloven (B2B) ingen fortrydelsesret i henhold til aktivering af digitale tjenester.  For definition af forbrugerkøb (B2C) vs. erhvervskøb (B2B) se følgende: 
  Købeloven (retsinformation.dk) 
   

IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE

 1. Tjenesten/ydelsen træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med betingelserne. Startup Central ApS abonnementet er løbende abonnementer. 
 2. Opsigelse af abonnementet/services henstilles til at foregå pr. mail til kontakt@startupcentral.dk  
 3. Abonnementet (løbende) fornyes automatisk ved en periodes udløb, medmindre det opsiges af Abonnenterne. 
 4. Startup Central ApS er altid berettiget til at opsige abonnementet ved udgangen af abonnements- perioden. 
 5. For Abonnenten er opsigelsesfristen løbende måned plus en måned. Opsigelsen skal ske senest ved udgangen af en abonnementsperiode, dog minimum løbende måned plus en måned, dette er gældende for alle abonnementstyper. 
 6. Abonnenterne og Slutbrugerne er forpligtet til at overholde Betingelserne og opretholde en loyal adfærd ved brugen af Platformen. Hvis Startup Central ApS vurderer, at en sådan adfærd ikke opretholdes, forbeholder Startup Central ApS sig retten til at sætte abonnementet i bero eller slette brugerprofilen uden ansvar og uden yderligere varsel. 
 7. Som illoyal adfærd kan næves kopiering af tredjemandsrettigheder, truende og chikanøs adfærd m.m. Bestemmelsen er ikke udtømmende. 
 8. Hvis det ikke er muligt at trække den periodiske betaling på betalingskortet, kan Startup Central ApS vælge at blokere brugerprofilen indtil betaling er sket. Er der ikke foretaget betaling inden 14 dage fra påmindelse herom, er Startup Central ApS berettiget til at slette brugerprofilen uden ansvar og uden yderligere varsel. 
 9. Slutbrugernes adgang til Platformen er altid betinget af Abonnenternes opretholdes af et gyldigt abonnement. 
 10. Ved opsigelse af et abonnement/ydelse/tjeneste, henviser vi til at der i henhold til aftaleloven, mellem to erhvervsdrivende (B2B) ikke er refundering. 

PERSONDATA

 1. For at kunne oprette en Abonnent henholdsvis Slutbruger på Platformen, skal disse lade sig registrere med følgende oplysninger: Navn, adresse, mail, telefonnummer, alder, betalingskort, evt. institution/organisation, forening/fællesskab. 
 2. Når der indsamles personoplysninger via Platformen, sker dette for at Startup Central ApS kan levere deres ydelse. 
 3. Startup Central ApS krypterer alle persondata. 
 4. Slutbrugernes persondata er ikke tilgængelige for coaches, medmindre Slutbrugeren selv udleverer dette. 
 5. For yderligere information henvises der til Startup Central ApS’ Privatlivspolitik. 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 1. Startup Central ApS ejer samtlige immaterielle rettigheder til Platformen og det på Platformen værende indhold, medmindre andet er angivet, eksempelvis for tredjeparter, leverandører (inkl. nyhedsmedier) og coaches. Abonnenterne og Slutbrugerne er i henhold til Betingelserne ikke berettiget til at opnå nogle immaterielle rettigheder i forbindelse med deres abonnement. 

BRUGERGENERERET INDHOLD

 1. Rettighederne til indhold som er genereret eller uploadet af Slutbrugerne er Slutbrugernes ejendom og ansvar. Startup Central ApS påtager sig intet ansvar for sådant indhold og forbeholder sig ret til at slette indhold, såfremt det af Startup Central ApS vurderes at krænke tredjepart eller tredjeparts rettigheder. 
 2. Startup Central ApS erhverver en brugsret til indhold genereret eller uploadet til Platformen for at Platformen kan fungere efter hensigten. Startup Central ApS må ikke gøre brug af Slutbrugernes forretningsplan, pitch deck og øvrige forretningshemmeligheder. 
 3. Indhold genereret til Startup Central ApS af coaches, samarbejdspartnere, Slutbrugeren og tredjepart (såsom, men ikke begrænset til, blogs, webinarer m.v.) har Startup Central ApS brugsret til, så længe dette findes relevant. 

TEKNISKE KRAV

 1. For at kunne tilgå Platformen kræver det adgang til en elektronisk enhed i form af en computer med browser, tablet/mobiltelefon med Android/iOS, og enheden skal have adgang til internettet. 

FORCE MAJEURE

 1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende ydelser/tjenester, der må betegnes som force majeure og dermed ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol. Herunder gælder afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, jordskælv, brand, eksplosion, oversvømmelse, alvorligt stormvejr, strejke, embargo, arbejdsstridigheder, civile eller militære myndigheders handlinger, omfattende virus- eller malware-angreb, cyberterrorisme, terrorisme, samt indtrædelse af force majeure, som mennesket ikke kan afværge, handlinger eller undladelser der foretages af eller hos underleverandører, der påvirker levering af tjenesten. Dette gælder ikke for Slutbrugerens betalingsforpligtelser i henhold til den indgåede aftale. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

 1. Abonnenterne accepterer, at det ikke er muligt at levere software og services, som er fejlfri og det stilles til rådighed som det er og forefindes (”As-is”). Skulle der opstå fejl på Platformen, er det Startup Central ApS’ opgave at forsøge at udbedre dette. 
 2. Startup Central ApS kan under ingen omstændigheder blive gjort ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder, men ikke udelukkende, tab af fortjeneste, data, goodwill m.m., som følge af brug af Platformen. 
 3. Begrænsningerne gælder ikke i tilfælde, hvor Startup Central ApS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 
 4. Såfremt Startup Central ApS, uanset ovenstående, måtte ifalde erstatningsansvar, kan sådant ansvar ikke overstige 500 kr. 

TAVSHEDSPLIGT

 1. Startup Central ApS har tavshedspligt om alle informationer, som Startup Central ApS kommer i besiddelse af om Abonnenterne og Slutbrugerne, medmindre sådan information i forvejen er eller senere bliver offentlig tilgængelig. Startup Central ApS er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, eller hvis informationen er tiltænkt videregivelse i Platformen. 
 2. Abonnenterne og Slutbrugerne accepterer, at data, forretningsidéer og andre informationer, der udveksles mellem de forskellige parter på Platformen, og som ikke er genereret af Abonnenterne eller Slutbrugerne selv, er fortrolige og derfor ikke må kopieres eller videregives til tredjepart. 

SUPPORT

 1. Der ydes support i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Startup Central ApS’ aktuelle Platform. 

ÆNDRINGER

 1. Startup Central ApS er til enhver tid berettiget til at ændre Betingelserne med varsling inden for rimelig tid. Rimelig tid er defineret mellem 1 og 3 måneder, afhængig af ændringens omfang og væsentlighed. Uvæsentlige ændringer kan ske uden varsel. 
 2. Væsentlige ændringer kan ske i forbindelse med en abonnementsperiodes fornyelse, dog minimum med 1 til 3 måneders varsel. Af væsentlige ændring kan nævnes forhøjelse af abonnementsprisen, begrænsninger i de tilbudte ydelser m.m. Væsentlige ændringer der favoriserer Abonnenten og Slutbrugeren kan ske uden yderlige varsling. 
 3. Hvis Abonnenterne og/eller Slutbrugerne ikke kan acceptere væsentlige ændringer, er Abonnenterne berettiget til at opsige abonnementet til udgangen af ændringsvarslets udløb. Abonnenterne har i så fald ikke krav på tilbagebetaling af allerede forudbetalt abonnement. 

LOVVALG OG VÆRNETING

 1. Ethvert tvist afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne, der udspringer af Betingelserne og/eller Startup Central ApS’ ydelser i øvrigt, som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved byretten beliggende ved Startup Central ApS’ til enhver tid værende hjemsted.