Brugerbetingelser

For brugen af Startup Centrals portal

 1. ALMINDELIGE BETINGELSER OG RÆKKEVIDDE

  1.1  Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for Start Up Central ApS’ (”Startup Central”) levering af ydelser til brugerne på portalen www.startupcentral.dk (”Portalen”), herunder private, offentlige institutioner og erhvervsdrivende, som har tegnet abonnement (”Abonnenterne”). Fysiske og juridiske personer med abonnement og egen loginadgang til portalen betegnes ”Slutbrugerne”.

  1.2  Nærværende betingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle der har adgang til Startup Centrals portal.

 1. FORMÅL

  2.1 Formålet med Portalen er at hjælpe Slutbrugerne med at udvikle/videreudvikle deres forretningsplan, herunder tilbyde dem produkter og sparring til brug for opstarten af deres virksomhed. Samtidig tilbydes muligheden for at præsentere Slutbrugernes forretningsplan over for en eller flere investorer (”Business Angels”).

 1. YDELSERNES OMFANG

  3.1  Abonnenterne opnår i overensstemmelse med Betingelserne en adgang til at anvende Portalen og evt. tillægsydelser, der stilles til rådighed online som en service (”SaaS”). Tillægsydelserne leveres efter evt. særskilt betaling. Abonnenterne erhverver ikke ret til applikationen eller en kopi heraf og opnår ikke licens til at afvikle applikationen undtagen via Portalen.

  3.2  Ydelserne som beskrevet nedenfor i punkt 4.1, er alene tilgængelige for Slutbrugerne.

  3.3  Gyldig adgang kan enten opnås ved: 1. abonnement tegnet af en institution, som betaler for og tilbyder denne ydelse til sine brugere/elever som Slutbruger, eller 2. abonnement tegnet af den enkelte Slutbruger.

 1. BESKRIVELSE AF YDELSER

  4.1  Portalen giver bl.a. adgang til et Startup Kit for iværksættere, mulighed for juridisk sparring og svar på generelle spørgsmål ved opstart af virksomhed (Q&A), mulighed for sparring med udvalgte coaches, abonnement med Premium Plus til Billy samt abonnement med Premium til Salary, som kan ændres af Startup Central fra tid til anden.

  4.2  Ved juridisk sparring og sparring ved coaches foretages en konkret vurdering af den ud- valgte jurist/coach, om sparringen overstiger hvad denne frivilligt tilbyder. Såfremt der etableres et aftaleforhold mellem juristen/coachen, der går ud over hvad der er indeholdt i Startup Centrals ydelser, reguleres dette forhold ved særskilt aftale, og er derfor Startup Central uvedkommende.

  4.3 Ved brug af følgende fordele ( Billy, Salary, Contractbook, DanDomain, Aconta, Brandarmies, Upodi, DataPeeps, Indkøbsnetværket, Greenway logistics, Moaching) acceptere du samtidig, at forblive medlem af Startup Central i den periode, som tilbuddet gælder. Tilbuddene varierer fra 3-6-12 måneder og så længe dit medlemskab er aktivt.(Greenway Logistics & Indkøbsnetværket)

 1. KOMMUNIKATION 

  5.1  Slutbrugerne af Portalen kan frit kommunikere via Portalen med Coaches, Business Angels mm., som er tilgængelige for slutbrugeren på portalen.

  5.2  Slutbrugerne kan frit indgå aftaler med Coaches, Business Angels mm., som er tilgængelige for Slutbrugeren på Portalen, hvilket er Startup Central uvedkommende.

 1. YDELSERNES BEGRÆSNINGER

  6.1  Abonnementet er personligt for Abonnenterne og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte adgangen til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag login’et, herunder kontaktoplysninger på coaches, Business Angels mm.

  6.2  Hvis Abonnenten er en institution, kan Abonnenten give én adgang til hver bruger/elev af institutionen.

  6.3  Slutbrugernes brugerprofiler og login info er personlige for Slutbrugerne. Abonnenterne og Slutbrugerne må desuden ikke kopiere, distribuere, offentliggøre, leje, tildele, lease, låne, sælge, underlicensere eller på anden måde overlade adgangen til Portalen til tredjepart, herunder ved at overgive logininfo til tredjemand.

 1. PRISER OG BETALING

  7.1  Priser for abonnement, abonnementsperiode og øvrige ydelser fremgår af Startup Centrals hjemmeside.

  7.2  Første betalingsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt. Hver abonnementsperiode faktureres månedsvis forud.

  7.3  Betaling sker ved godkendt betalingskort på Portalen eller ved faktura som angivet på portalen.

  7.4  Ved betaling med betalingskort trækkes pengene umiddelbart herefter. Dataene som oplyses i forbindelse med betalingen er krypterede, og det er derfor kun Startup Centrals betalingsudbyder, som kan se dem.

  7.5  Prøve-perioden for et medlemskab er fast på en måned, uanset hvor lang tid Slutbrugerens gratis-periode er.

 1. FORTRYDELSESRET

  8.1 Ved betaling af medlemskab hos Startup Central bortfalder alt ret til refundering af beløbet samt de 14 dages fortrydelsesret

  8.2  Der er ikke fortrydelsesret for ikke-forbrugere.

 1. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE

  9.1  Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med betingelserne.

  9.1.1 Opsigelse af medlemskab forgår pr mail til Info@startupcentral.dk 

  9.2  Abonnementet fornyes automatisk ved en periodes udløb, medmindre det opsiges af Abonnenterne.

  9.3  Startup Central er altid berettiget til at opsige abonnementet til udgangen af abonnements- perioden.

  9.4  For forbrugere er opsigelsesfristen løbende måned plus 30 dage. For ikke-forbrugere kan opsigelse ske til udgangen af en abonnementsperiode, dog minimum løbende måned plus 30 dage.

  9.5  Abonnenterne og Slutbrugerne er forpligtet til at overholde Betingelserne og opretholde en loyal adfærd ved brugen af Portalen. Hvis Startup Central vurderer, at en sådan adfærd ik- ke opretholdes, forbeholder Startup Central sig retten til at sætte abonnementet i bero, el- ler slette brugerprofilen uden ansvar og uden yderligere varsel.

  9.6  Som loyal adfærd kan næves kopiering af tredjemands rettigheder, truende og chikanøs adfærd mm. Bestemmelsen er ikke udtømmende.

  9.7  Hvis det ikke er muligt at trække den periodiske betaling på betalingskortet, blokeres brugerprofilen indtil betaling er sket. Er der ikke foretaget betaling inden 14 dage fra påmindelse herom, er Startup Central berettiget til at slette brugerprofilen uden ansvar og uden yderligere varsel.

  9.8  Slutbrugernes adgang til Portalen er altid betinget af Abonnenternes opretholdes af et gyldigt abonnement.

 1. PERSONDATA

  10.1  For at kunne oprette en Abonnent henholdsvis Slutbruger på Portalen, skal disse lade sig registrere med følgende oplysninger: Navn, adresse, mail, telefonnummer, alder, beta- lingskort, evt. institution.

  10.2  Når der indsamles personoplysninger via Portalen, sker dette for at Startup Central kan levere deres ydelse.

  10.3  Startup Central krypterer alle persondata.

  10.4  Slutbrugernes persondata er ikke tilgængelige for coaches og Business Angels, med mindre Slutbrugeren giver adgang hertil.

  10.5  For yderligere information henvises til Startup Centrals Persondatapolitik.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

  11.1 Startup Central ejer samtlige immaterielle rettigheder til Portalen og det på Portalen værende indhold, medmindre andet er angivet, eksempelvis for tredjeparters leverandører, samt enhver publikation. Abonnenterne er i henhold til Betingelserne ikke berettiget til at opnå nogle immaterielle rettigheder i forbindelse med deres abonnement.

 1. BRUGERGENERERET INDHOLD

  12.1  Rettighederne til indhold som er genereret eller uploadet af Slutbrugerne er Slutbrugernes ejendom og ansvar. Startup Central påtager sig intet ansvar for sådant indhold, og forbeholder sig ret til at slette indhold, såfremt det af Startup Central vurderes at krænke tredje- mand eller tredjemands rettigheder.

  12.2  Startup Central erhverver en brugsret til indhold genereret eller uploadet til Portalen for at Portalen kan fungere efter hensigten. Startup Central må ikke gøre brug af Slutbrugernes forretningsplan og øvrige forretningshemmeligheder.

 1. TEKNISKE KRAV

  13.1 For at kunne tilgå Portalen kræver det adgang til en elektronisk enhed i form af PC, Mac, tablet eller lign. Det er yderligere et krav, at man har adgang til internettet, og at enheden er kompatibel med de tekniske krav, som kræves i forbindelse med at tilgå hjemmesiden.

 1. FORCE MAJEURE

  14.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder særligt afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, omfattende virus- eller malware-angreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

  15.1  Abonnenterne accepterer, at det ikke er muligt at udvikle et software produkt, som er fejl- frit, og det stilles til rådighed som det er og forefindes (”As-is”). Skulle der opstå fejl på Portalen, er det Startup Centrals opgave at forsøge at udbedre dette.

  15.2  Startup Central kan under ingen omstændigheder blive gjort ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder men ikke udelukkende tab af fortjeneste, data, goodwill mm., som følge af brug af portalen.

  15.3  Begrænsningerne i punkt 15 gælder ikke i tilfælde, hvor Startup Central han handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

  15.4  Såfremt Startup Central uanset ovenstående måtte ifalde erstatningsansvar, kan sådant ansvar ikke overstige 500 kr.

 1. TAVSHEDSPLIGT

  16.1  Startup Central har tavshedspligt om alle informationer, som Startup Central kommer i besiddelse af om Abonnenterne og Slutbrugerne, medmindre sådan information i forvejen er eller senere bliver offentlig tilgængelig, Startup Central er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, eller hvis in- formationen er tiltænkt videregivelse i Portalen.

  16.2  Abonnenterne og Slutbrugerne accepterer, at data, forretningsidéer og andre informationer der udveksles mellem de forskellige parter på Portalen, og som ikke er genereret af Abonnenterne eller Slutbrugerne selv, er fortrolige, og derfor ikke må kopieres eller videregives til tredjepart.

 1. SUPPORT

  17.1 Der ydes support i overensstemmelse med hvad der fremgår af Startup Centrals aktuelle hjemmeside.

 1. ÆNDRINGER

  18.1 Startup Central er til enhver tid berettiget til at ændre Betingelserne med følgende varsler: 18.1.1 Uvæsentlige ændringer kan ske uden varsel.

  18.1.2 Væsentlige ændringer kan ske til abonnementperiodens udløb, dog maksimum 3 måneders varsel. Af væsentlige ændring kan nævnes forhøjelse af abonnementsprisen, be- grænsninger i de tilbudte ydelser mm.

  18.2 Hvis Abonnenterne og/eller Slutbrugerne ikke kan acceptere væsentlige ændringer, er Abonnenterne berettiget til at opsige abonnementet til udgangen af ændringsvarslets udløb. Abonnenterne har i så fald ikke krav på tilbagebetaling af allerede forudbetalt abonnement.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

  19.1 Enhver tvist afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne, der udspringer af Betingelserne og/eller Startup Centrals ydelser i øvrigt, som ikke kan løses i mindelighed, skal an- lægges ved byretten beliggende ved Startup Centrals til enhver tid værende hjemsted.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV