En aftale og en kontrakt er overordnet set det samme. Kontrakter er skriftlige aftaler, mens en aftale kan være enten skriftlig eller mundtlig. En person eller virksomhed som indgår i en kontrakt er ”part” i kontrakten.

Hvad er en kontrakt?

I dette indlæg ser vi på nogle relevante overvejelser, når man ønsker at komme ud af en kontrakt. En aftale og en kontrakt er overordnet set det samme. Kontrakter er skriftlige aftaler, mens en aftale kan være enten skriftlig eller mundtlig. En person eller virksomhed som indgår i en kontrakt er ”part” i kontrakten.

De 3 overordnede måder en kontrakt kan stoppe

Der findes grundlæggende 3 måder at afslutte en kontrakt på.

Når man opsiger en kontrakt, betyder det at man afslutter kontrakten efter aftale med den anden part. Dette kan f.eks. være når man opsiger en erhvervslejekontrakt med 3 måneders varsel, fordi der står i lejekontrakten, at den kan opsiges med 3 måneders varsel.

Når man hæver eller ophæver en kontrakt, betyder det at man afslutter kontrakten uden aftale med den anden part, fordi der er en juridisk ret til ensidigt at afslutte kontrakten. Dette kan f.eks. være fordi den anden kontraktpart væsentligt har misligholdt kontrakten. Væsentlig misligholdelse betyder et væsentligt kontraktbrud.

Når en kontrakt udløber, betyder det at kontrakten ophører automatisk uden nogen indsats fra nogen af parterne. Dette kan f.eks. være ved udløbet af en tidsbestemt kontrakt, hvor det i kontrakten er skrevet, at den udløber på en bestemt dato, hvis ikke parterne har fornyet aftalen.

Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige former for afslutning af kontrakter ovenfor. Det skyldes at proceduren og de juridiske konsekvenser er væsentligt forskellige. Hver af disse ophørsmåder har derfor sit eget afsnit nedenfor.

 • Om opsigelse af kontrakter
  • Hvordan foregår det?
   Ofte er det skrevet ind i kontrakten, hvordan parterne kan opsige. I disse tilfælde er proceduren beskrevet i teksten i den enkelte kontrakt. Der kan f.eks. være tale regler om en bestemt uopsigelighedsperiode, om at opsigelse skal være skriftlig, eller om et bestemt opsigelsesvarsel.

   Hvis der ikke står noget i kontrakten om hvordan man opsiger, er udgangspunkt i mange tilfælde, at der kan opsiges med et rimeligt varsel. Hvad der er rimeligt må vurderes individuelt ud fra den enkelte kontrakt og parternes omstændigheder i øvrigt.

   Uanset om opsigelse er reguleret i kontrakten eller ej, skal man dog altid være opmærksom på ufravigelig lov. Et eksempel er erhvervslejelovens kapitel 11, som blandt andet indeholder begrænsninger for hvornår udlejer kan opsige lejer, og nogle af disse regler kan ikke fraviges til skade for lejer selvom det er skrevet ind i kontrakten. Ligeledes findes der regler om opsigelse af medarbejdere i funktionærloven, ligesom der kunne nævnes mange flere eksempler.
  • Hvad hvis der er uenigheder – bevis mod påstand?
   Udgangspunktet er, at den som påstår noget, skal bevise sin påstand. Hvis man påstår, at man har opsagt den 01.01.2021, skal man bevise, at der faktisk er opsagt denne dato.

   Man bør derfor altid foretage opsigelse skriftligt, og så vidt muligt dokumentere at opsigelsen er kommet frem til den anden part. De fleste bruger i dag e-mails, men er konfliktniveauet højt kan det være nødvendigt at anvende breve med leveringsbekræftelse.

   En opsigelse er som udgangspunkt et påbud, hvilket betyder at opsigelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor opsigelsen kommer frem til adressaten (den anden part).
  • Er der ”fortrydelsesret”?
   Der gælder ingen generel regel om fortrydelsesret i dansk lovgivning. Fortrydelsesret er noget man har, hvis det enten fremgår af kontrakten, eller hvis en lov helt særligt giver en sådan ret – f.eks. forbrugerens 14-dages fortrydelsesret ved køb over internettet.

   Hvis en lov eller kontrakten indeholder en fortrydelsesret, skal man nøje følge reglerne i den pågældende lov eller kontrakt. Det er dog klart undtagelsen, at erhvervsdrivende har fortrydelsesret.
 • Om ophævelse af kontrakter
  • Hvordan foregår det?
   Ophævelse sker når en part har misligholdt kontrakten på så væsentligt en måde, at den anden part er berettiget til at kræve kontraktens ophør. Når en kontrakt ophæves, ophører kontrakten uden varsel.

   Det er som udgangspunkt en juridisk vurdering, hvornår en overtrædelse af kontrakten er så væsentlig, at kontrakten kan ophæves. Det sker dog ofte, at parterne skriver ind i kontrakten, at bestemte typer af misligholdelse er væsentlige for netop deres aftale. Derfor bør kontrakten læses grundigt.

   En part som vil ophæve kontrakten må give meddelelse til den anden part om, at kontrakten nu ophæves, samt give en begrundelse for ophævelsen. Ved at give en sådan meddelelse løber man dog altid en risiko. Hvis ophævelsen er berettiget, har man gyldigt ophævet kontrakten. Hvis ophævelsen ikke er berettiget, har man nu selv misligholdt kontrakten ved at forsøge at ophæve den og ikke i øvrigt at overholde sine forpligtigelser som beskrevet i kontrakten. Da risikerer man, at den anden part ophæver og påstår misligholdelse.

   Grunden til at det er vigtigt, hvem der misligholder, er at den som bryder en kontrakt i udgangspunktet kan gøres erstatningsansvarlig for de tab, som kontraktbruddet forårsager – forudsat at de almindelige betingelser for erstatning er opfyldt.

   I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få tvangsgennemført ophævelsen af en aftale, eller fastslået sin ret ved domstolene. Har man eksempelvist leaset en bil ud til en kunde, og kunden væsentligt har misligholdt leasingkontrakten, må man som udgangspunkt få fogedrettens bistand til at afhente bilen, hvis kunden nægter at udlevere bilen. Hvis kunden nægter at have misligholdt, kan det være nødvendigt at føre en retssag og få en dom.
  • Hvad hvis der er uenigheder – bevis mod påstand?
   Der er meget vigtigt at sikre sig beviser for den misligholdelse, som man ophæver på baggrund af. Det er den part som ophæver, der skal bevise, at den anden part væsentligt har misligholdt kontrakten.

   Derudover er det også relevant at sikre sig bevis for eventuelle økonomiske tab, som den anden parts misligholdelse har medført. Selv hvis paterne er enige om at den ene part har misligholdt og er ansvarlig for eventuelle tab, er der er ofte stor uenighed om størrelsen af tabet.

   Det er vigtigt at læse kontrakten, som kan indeholde regler for både beviser, beregning af tab, og eventuelle ansvarsfraskrivelser.

   Beviser er bedre end påstande på den måde, at kommer parterne ikke til enighed, må striden i sidste ende afgøres ved domstolene. I sådan en situation er dokumentbeviser eller særligt pålidelige vidner mere værd end f.eks. de stridender parternes egne, udokumenterede påstande.
 • Om udløb af kontrakter
  Kontrakter som udløber af sig selv bortfalder uden videre, når udløbsdatoen er nået.

  Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en sådan kontrakt rent juridisk kan være aftalt forlænget stiltiende mellem parterne. Kontrakter med udløbsdatoer er som udgangspunkt aftalt forlænget, hvis begge parter selv efter kontrakten udløb fortsætter med at opføre sig som om, at kontrakten stadig gælder.

  Det kan f.eks. være en aftale om løbende ydelser. Der kunne stå i kontrakt at Skovhuggeren ApS skal levere 100 planker træ om måneden til Tømrermester ApS under nogle bestemt vilkår, og at aftalen udløber 01.01.2022. Hvis Skovhuggeren ApS derefter i januar, og februar, og marts i 2022 bliver ved med at levere 100 planker om måneden, og Tømrermester ApS bliver ved med at betale for dette, er kontrakten som klart udgangspunkt videreført.

  Afslutningsvist kan parterne overveje at aftale konkret, hvordan deres hidtidige samarbejde skal ophøre, hvis begge parter er usikre på de formelle krav. Det kan f.eks. være relevant hvis man har forskellige fortolkninger af kontrakten, men ingen af parterne har lyst til at løbe risikoen for at fortolke forkert og opsige eller hæve ubegrundet overfor den anden part.