Hvad er FN’s 17 Verdensmål og hvorfor er de langsigtede forpligtelser? | Startup Central
Få svaret på hvad FN's 17 Verdensmål går ud på og hvordan du kan implementere dem i din langsigtede strategi.

Verden er konstant foranderlig, og i et bæredygtigt perspektiv stiller forandringerne krav til organisationers måde at handle på over for omverdenen. På tværs af danske virksomheder – uanset størrelse og branche – anerkendes FN’s 17 Verdensmål i stigende grad, som en værktøjskasse til at løse de største problematikker, som Jorden og menneskeheden står overfor. Samtidigt rummer Verdensmålene den dimension, at FN og andre beslutningstagere herigennem tilskriver organisationer en essentiel rolle, når det gælder om at løse de globale udfordringer nu og i fremtiden.

Dette blogindlæg giver dig en opsummering af FN’s 17 Verdensmål og skitserer, hvordan målene kan ses som en værktøjskasse til langsigtet forretningsudvikling.

Hvad er FN’s 17 Verdensmål?

FN’s 193 medlemslande vedtog i september 2015 FN’s 17 Verdensmål – eller på engelsk Sustainable Development Goals (SDG). Leave no one behind” er overskriften på, at de 17 mål tilsammen udgør en plan og ambition for, at befolkninger både på lokalt, nationalt og globalt niveau frem mod 2030 skal skabe en bæredygtig verden for alle. Uanset økonomisk fundament og størrelse forpligter samtlige FN’s medlemslande sig til at opfylde alle målene.

Af billedet neden for fremgår de 17 Verdensmål og ved at klikke her kan du dykke længere ned i Verdensmålenes delmål og indikatorer. Og dermed finde inspiration til og viden om, hvilke mål din organisation kan arbejde aktivt med.

Kilde: Verdensmaal.org

Under de 17 Verdensmål fordeler 169 delmål (targets) sig. Hvert delmål bidrager til en detaljeret beskrivelse af, hvordan hvert Verdensmål opnås. Yderligere findes 231 unikke indikatorer, som vi kan måle fremskridt – eller mangel på samme – med. Kristoffer Nilaus Tarp og Erik Thomas Johnson opsummerer i Forretning for fremtiden (2021), at:

  • Hvert af de 17 Verdensmål beskriver en tilstand, som vi bestræber os efter at opnå i hele planetens tjeneste
  • Hvert delmål giver et praj om, hvilke tiltag der bringer os til den ønskede tilstand
  • Hver indikator fortæller, hvor langt vi er i forhold til at opnå Verdensmålene.

På baggrund af inputs fra mere end 6.000 danske virksomheder, organisationer, borgere og forskere har Danmarks Statistik og 2030-panelet formuleret 197 danske målepunkter, som supplerer FN’s indikatorer. Herigennem kan vi måle nationale fremskridt fra det danske udgangspunkt.

Sammenlignet med tidligere, globale strategier er Verdensmålene således bundet op på et tidsaspekt (år 2030), og de er dertil målbare – eksempelvis kan vi måle på CO2-reduktioner, havforurening, færdiggørelse af uddannelse og økonomisk vækst.

Verdensmålene er sammenhængende

Verdensmålene er en global anerkendelse af, at der er en åbenlys og gensidig afhængighed mellem 1) økonomisk, social og miljømæssig udvikling og 2) fred, sikkerhed og internationale samarbejder. Det betyder, at Verdensmålene er sammenhængende. Med andre ord: Forbedringer på ét mål, bidrager til forbedringer af et eller flere andre, og det er nødvendigt at sikre fremdrift på alle 17 parametre for at opnå alle mål.

Eksempelvis bidrager fremskridt på Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) til, at der også ”skrues” på de øvrige 15 mål. Du kan således betragte arbejdet med Verdensmålene på både et eksplicit og implicit handlingsniveau.

Det kan dog også vise sig, at forbedringer på et mål har uhensigtsmæssige konsekvenser inden for et andet område. Derfor er det utroligt vigtigt at betragte og handle ud fra den komplekse sammenhæng og afveje mål og konsekvenser:

  • Måske er den tilsigtede handling kun en kortsigtet løsning og skal derfor genovervejes?
  • Måske kan den tilsigtede handling forsvares kortvarigt, som et skridt til en bedre løsning?

Når du arbejder med Verdensmålene er det således centralt at have de langsigtede forpligtelser for øje, til trods for at det kan synes overvældende, må fremtidsperspektivet ikke medføre, at vi undlader at handle.

Bæredygtig virksomhed kræver langsigtede forpligtelser

Verdensmålene er universelle i den forstand, at alle FN’s medlemslande forpligter sig på dem – omend med forskellige udgangspunkter. Imidlertid er en væsentlig pointe, at der ikke findes en universel fremgangsmåde til, hvordan alle organisationer arbejder med et eller flere af målene/ delmålene. Det eller de mål, som er åbenlyse og realistiske for dig at arbejde med, er ikke nødvendigvis realistiske for nabovirksomheden at arbejde aktivt med i forhold til ressourcer.

De 17 mål er en ”værktøjskasse”, hvorfra du udvælger ét, to, tre eller måske fire mål, som du har ressourcerne til at arbejde intensivt med. Det er vigtigt at have for øje, at det ikke er realistisk at arbejde aktivt med alle 17 Verdensmål. Du kan også vælge at gå ned på delmål-niveau, for at gøre din bæredygtige strategi endnu mere specifik.

Selvom FN’s 17 Verdensmål er forankret i et tidsaspekt (år 2030), er det ikke hensigtsmæssigt at betragte din forretnings- og strategiudvikling som en proces med en slutdato. At skabe en bæredygtig virksomhed kræver langsigtede forpligtelser, samtidig må du være bevidst om og åben overfor, at det er en kontinuerlig og uendelig proces. Dog er det fordelagtigt, at du også selv formulerer kortsigtede mål, som giver dig en idé om dine fremskridt i forhold til bæredygtig udvikling. Det kan eksempelvis være fremskridt vedrørende:

Måske opnår din virksomhed et mål hurtigere end estimeret, eller måske bliver virksomheden ramt af forsinkelse. Begge scenarier er værdifulde i forhold til at holde status, udvikle og justere hastigheden i den bæredygtige udvikling.

Uagtet hvor og hvordan du starter din bæredygtige og kontinuerlige forretningsudvikling, vil den langsigtede proces alt andet lige give dig et nyt perspektiv på din virksomheds eksistensgrundlag og værdiskabelse.

 

Litteratur:

Tarp, K. N. & Johnson, E. T. (2021). Forretning for fremtiden. Succes med Verdensmålene. Frederiksberg C: Samfundslitteratur.