Aktie lønordninger - Nyt lovforslag kommer nye virksomheder til gode | Startup Central
Aktie lønordninger til ansatte. Aktielønnens andel kan udgøre helt op til halvdelen af den normale løn for startup-virksomheder.

Fra nytår bliver det væsentligt mere interessant for nye, mindre virksomheder at etablere aktielønsordninger til deres ansatte. Et lovforslag er nemlig sendt i høring, hvor det foreslås, at aktielønnens andel kan udgøre helt op til halvdelen af den normale løn for startup-virksomheder.

Hvad er aktieløn?

Aktieløn er en samlet betegnelse for de situationer, hvor en medarbejder får mulighed for at erhverve sig aktier, optioner eller tegningsretter i det selskab, som han/hun er ansat i.

Der findes to typer af aktielønsordninger, som beskattes på hver sin måde,

  1. Denne ordning kan tildeles ansatte, bestyrelsesmedlemmer mv. Udgangspunktet ved tildeling af aktieløn, er at der sker en lønbeskatning ved tildeling af aktien eller ud-nyttelse af optionen og tegningsretten og igen, når aktien sælges, sker der aktiebe-skatning.
  2. Denne aktielønsordning kan kun tildeles ansatte i virksomheden. Her sker der først aktiebeskatning, når aktierne sælges. Anvendelse af den mere fordelagtige aktieløns-ordning kræver, at man opfylder betingelserne i loven.

De nuværende betingelser for at opfylde den mere fordelagtige aktielønsordning forudsætter, at aktielønnen ikke overstiger 10 % af den ansattes årsløn, hvis der er tale om en individuel aftale. Er der tale om en generel ordning, som gælder for mindst 80 % af de ansatte, kan aktielønnen dog udgøre helt op til 20 % af de involverede medarbejderes årsløn.

En win-win for startups

For en forholdsvis ny virksomhed eller en helt frisk startup, kan det være svært at tilbyde sine medarbejdere en tilpas høj løn, da virksomheden måske stadig mangler at opnå et stabilt fod-fæste. Det kan derfor være aktuelt og – når virksomheden for alvor tager fart - en win-win for virksomheden at tilbyde medarbejderne aktieløn.

Udover det økonomiske aspekt betyder aflønningen via aktier nemlig også, at medarbejderne bliver tættere knyttet til virksomheden, da de pludselig får status af medejere. Aktielønsord-ninger anvendes især i USA i startups for at skabe en ”vi følelse” for medarbejderne.

Derudover er den fordelagtige aktielønsordning udarbejdet med en indbygget skattefordel, da beskatningen af gevinsten først sker den dag, hvor aktierne sælges - og på dette tidspunkt som aktieindkomst. Det vil sige en skattesats på 27 % eller 42 % fremfor den normale marginalskat for løn på knap 57 %.

Det nye lovforslag

Det forventes, at det nye lovforslag træder i kraft 1. januar 2021. Hvis det er tilfældet, vil de nye regler betyde, at aktielønnen for fremtiden må udgøre 50 % af medarbejdernes årsløn. Det gælder dog kun for nyere virksomheder. Den høje andel omfatter både individuelle og generelle aktielønsordninger. Det er derfor op til den enkelte virksomhed at bestemme, om man ønsker at give aktieløn til enkelte ledende medarbejder, til nogle få nøglemedarbejdere eller til alle virksomhedens ansatte.

Aktielønnen kan ske i form af gratisaktier, ved en tegningsret til nye aktier eller en køberet til allerede eksisterende aktier.

Du skal dog være opmærksom på, at der er opstillet en række betingelser for, hvilke virksom-heder, der kan benytte sig af de nye regler.

  • Virksomheden må ikke have haft over 50 ansatte i et af de to senest afsluttede regn-skabsår.
  • Virksomheden må i samme periode ikke have haft en nettoomsætning eller en balan-cesum på 15 mio. kr. eller derover.
  • Virksomheden skal have startet sin aktivitet – altså gennemført sit første kommercielle salg – mindre end fem år før starten af det kalenderår, hvori aktielønsaftalen indgås. Virksomheder, der etablerer ordninger efter de nye regler i 2021, skal altså have ef-fektueret sit første salg i 2016 eller senere.

Man må gerne give aktieløn efter de nye regler til medarbejdere, der i forvejen ejer aktier i selskabet - men ikke hvis de i skattemæssig forstand er hovedaktionærer.

Hvordan kommer jeg i gang?

Lyder den nye aktielønsordning relevant for din virksomhed eller har du spørgsmål til lovforsla-get? Så er du altid velkommen til at tage fat i mig.